Tanımlama bilgilerini; sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak ve size daha iyi bir deneyim sunabilmek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası Aydınlatma Metni sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Kabul Et
highlight_off

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

 

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”)’ “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel verileriniz, “veri sorumlusu” olarak ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.” (“ÖZKAN ” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.ozkandemir.com/tr/privacy/kisisel-verilerin-korunmasi  adresinde yer alan “ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

 

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

ÖZKAN ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, T.C. kimlik numarası

 

 • İletişim Bilgileriniz: Telefon, firma unvan bilgileri

 

 • Araç Bilgileriniz: Plaka numarası

 

 • Görsel Veri: Kapalı devre güvenlik kamera görüntüleri

 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 

ÖZKAN , kişisel verilerinizi yerleşke ve tesislerin güvenliğinin sağlanması amacı kapsamında Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini için kamera kaydı ile izleme yapılması ve kapı giriş raporu tutulması esnasında işlemektedir.

 

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

ÖZKAN tarafından, kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla açık rızanız olmaksızın verileriniz aktarılmaz.

Ancak Kişisel verileriniz gerekli önlemler alınmak kaydıyla ve kanunda belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde açık rızanız aranmaksızın ÖZKAN tarafından aktarılabilir.  Bu bağlamda ÖZKAN tarafından işlenmiş olan kişisel veri aktarımlarında KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarılması şartlarına uygun olarak Kurul’un da belirleyeceği yöntemler de dâhil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak aktarılmaktadır.

 

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Kişisel verileriniz ÖZKAN tarafından yukarıda (3). maddede belirtilen amaçlarla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Elektronik ortamda fabrika ve yerleşke içinde internete erişiminiz vasıtasıyla, kimlik belgeniz üzerinden, plaka bilginiz üzerinden, sözlü olarak veya yerleşkemiz içinde yer alan kapalı devre kameralar aracılığı ile toplanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 KVK Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu sözleşmenin (3). maddesinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve (4).maddesinde belirtilen amaçlarla da aktarılabilmektedir.

 

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE SÜRELER

 

KVKK hükümleri uyarınca ÖZKAN ’ a başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, gerekçeleri ile birlikte, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

7. TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1.fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların https://www.ozkandemir.com/tr/privacy/kvkk-basvuru-formu adresinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” ile birlikte;

•  Başvuru Sahibinin kimlik teyidini sağlayacak bir belge ile birlikte ıslak imzalı olarak şahsen başvurusu ile,

•  Noter vasıtası ile,

•  Başvuru sahibince şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi yöntemlerinden biri ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin başvuru şekline dair bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Buna göre KVK Kanunu ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi aşağıda tablodaki seçeneklerden biri ile yapabilirsiniz.

 

 

 

Başvuru Yöntemi

 

Başvuru Yapılacak Adres

 

Gönderimde Yer Alması Gereken Bilgiler

Elden ıslak imzalı şahsen başvuru (Başvuru Sahibinin bizzat kimliğini tevsik edici belge ile başvuru yapması gerekmektedir)

Bozköy Mahallesi

13.Cadde No:4

Aliağa / İZMİR

Yazılı belgenizde “Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılmalıdır.

 

Noter vasıtası ile

Bozköy Mahallesi

13.Cadde No:4

Aliağa / İZMİR

Noter evrakında “Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılmalıdır.

 

E-posta aracılığı ile

 

kvkk@ozkansteel.com

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılmalıdır.

 

Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz. Bu kapsamda Şirketimize yapmış olduğunuz başvurularınız yukarıda 6.maddede belirtilen süre ve usuller çerçevesinde cevaplandırılacaktır.